mbbuidig

 

 

 

⇒ Scope of work: Supply LV Cabinet and Standby power system (Công việc: Cung cấp hệ thống tủ điện hạ thế và nguồn dự phòng )