evncaobang

 

⇒ Scope of work: Supply Equipment for Power industry (Công việc: Cung cấp thiết bị cho ngành điện):

♦ Scada for 110kV Quang Uyen Substation (Cung cấp hệ thống SCADA cho tram 110kV Cao Bằng